Spoločné ciele

 

 

 

Číslo programu: SK09
Číslo projektu: DGV02003
Celková výška projektového grantu: 214 014 EUR

 

Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt bol realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.
Prostredníctvom prijímateľa a 4 partnerov projektu boli podporované existujúce poradenské centrá pre ženy ohrozené násilím a ich deti.

 

Plánované aktivity môžeme rozdeliť do 2 skupín:
1) Poskytovanie špecializovaných odborných- zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne v súlade s európskymi štandardmi práce. Poradenstvo poskytovali odborníčky a odborníci, poradkyne a poradcovia, ktorí/e majú v tejto oblasti dlhoročnú prax a patričné vzdelanie. Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytli všetky partnerské organizácie komplexný poradenský servis (krízová intervencia na krízovej telefonickej linke, osobné konzultácie s klientkami, mailové konzultovanie, príprava na súdne pojednávania, podporné skupiny, sociálno-právne, psychologické poradenstvo a právne poradenstvo pre dospelé klientky a ich deti, trestnoprávne poradenstvo, preventívne a osvetové aktivity, pomoc pri hľadaní ubytovania a poskytovanie ubytovania, sprevádzanie klientok do inštitúcií).

 

2) Zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a poradcov. K najrozsiahlejším vzdelávaniam projektu patrí
• Na riešenie zameraný prístup v poradenstve a terapii (160 hodín)
• Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí (30 hodín)
• Krízová intervencia (16 hodín)
• Zakúpenie a zaškolenie v používaní prístroja Biofeedback

 

 

 

 

 

Projekt bol otvorený tlačovou konferenciou na Magistráte hlavného mesta SR. Počas tlačovej konferencie sme informovali verejnosť o plánovaných aktivitách, oboznámili sme s cieľom a aktivitami projektu.
V prvej fáze realizácie projektu prebehlo verejné obstarávanie na všetky vzdelávania a tiež na stravovanie a ubytovanie v rámci vzdelávaní. Všetky vzdelávania boli niekoľko dňové a dlhodobé. Výcvik Na riešenie zameraný prístup v poradenstve a terapii bol ukončený skúškou a certifikátom. Vzdelávania začali v Septembri 2016 a skončené boli v marci 2017.

 

V priebehu trvania projektu prebehli dve stretnutia spoločne so všetkými partnermi v partnerských organizáciách v Martine a Žiline. Ich cieľom bolo výmena „know how“, skúseností a diskusia so zameraním na vytvorenie letáku pre lekárov, v ktorom sú popísané postupy ako nadviazať kontakt s obeťou násilia, ako jej pomôcť a odporúčania na ďalšie kroky v pomoci obete násilia. Tiež sme spolupracovali aj s ďalšími pomáhajúcimi inštitúciami ako napr. ÚPSVaR, polícia, škola a pod.

 

Počet uskutočnených vzdelávaní

4

Počet zúčastnených pracovníčok/kov

28

Počet konzultácií za všetky organizácie

2466

Stretnutia partnerských organizácií

2

Počet vytvorených súborov

1

Počet podporených centier

5

Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám- obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka

624

 

 

 

 

 

Prijímateľ projektu- Poradenské Centrum Nádej
Partneri projektu:

 

Náruč- pomoc deťom v kríze
Občianske združenie Žena v tiesni
Krízové centrum Repuls hlavného mesta SR Bratislavy

 

 

 

Maják nádeje n.o.- ukončili činnosť

 

www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho
finančného mechanizmu“.
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

 

Link na zmluvu zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2021693&l

 

 

náruč
žena v tiesni
Repuls
majak