Poradenské Centrum Nádej

Hlavným zameraním organizácie je poskytovať odbornú pomoc a poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti. Pomoc poskytujeme pre obete domáceho násilia a rodinám v kríze (pred/počas/po rozvode)  s maloletými deťmi.

Okrem priamych služieb našim klientkám a klientom sa venujeme i primárnym prevenciám na školách a šíreniu osvety a vzdelania v oblasti násilia prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny (napr. pracovníci a pracovníčky prvého kontaktu s obeťou násilia, príslušníci a príslušníčky PZ SR, starostovia a starostky obcí, učitelia a pod.)

Naša činnosť nie je obmedzená len na región Bratislavy. Krízová linka 0905 463 425 má celoslovenskú pôsobnosť, rovnako ako i naše vzdelávacie aktivity. Väčšina klientok a klientov, ktorí nás osobne navštevujú je z Bratislavského samosprávneho kraja.

Sme akreditované krízové stredisko Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa Zákona 305/2005 Z.z.