Poradenské Centrum Nádej

Hlavným zameraním PCN je poskytovať odborné služby a poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti. Okrem priamych služieb našim klientkám a klientom sa venujeme i primárnym prevenciám na základných školách a šíreniu osvety a vzdelania v oblasti násilia prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny (napr. pracovníci a pracovníčky prvého kontaktu s obeťou násilia, príslušníci a príslušníčky PZ SR, starostovia a starostky obcí, učitelia a pod.)

Naša činnosť nie je obmedzená len na región Bratislavy. Krízová linka má celoslovenskú pôsobnosť, rovnako ako i naše vzdelávacie aktivity. Väčšina klientok a klientov, ktorí nás osobne navštevujú je z Bratislavského samosprávneho kraja.

Sme akreditované krízové stredisko Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele.

Obete domáceho násilia

 

Základným zámerom združenia je priama pomoc rodine ohrozenej násilím, priama pomoc obetiam domáceho násilia a prevencia. Pomoc pokrývame poradenskými službami, svojpomocnými skupinami, krízovou telefonickou linkou. Poradenské Centrum Nádej poskytuje odborné poradenstvo pre ľudí, ktorí sa stali obeťou a to ženám, deťom aj mužom.

 

Obetiam domáceho násilia poskytujeme:

 

 • sociálne a sociálno-právne poradenstvo
 • psychologické poradenstvo
 • konkrétnu a praktickú pomoc
 • právne poradenstvo
 • sprostredkovanie ubytovania a iné.

 

Poslaním OZ PCN je zastaviť cyklus domáceho násilia prostredníctvom podporných služieb a osvety tak, aby boli posilnené obete násilia a ich deti v ťažkej životnej situácii.

Centrum pre rodiny v kríze

Centrum pre rodiny v kríze poskytuje psychologické poradenstvo rodinám s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji v prípade, ak sa ocitli v kríze pred, počas a po rozvode/rozchode a v prípade, ak vzniká náročná situácia, ktorú nezvláda jeden z rodičov, prípadne obidvaja rodičia alebo dieťa.

Rodinám ponúkame:

 • individuálne psychologické poradenstvo pre rodičov a deti.

U dospelých klientov bude zamerané najmä na:

 • v prípade ak partneri zvažujú možnosť záchrany vzťahu, hľadanie zdravých štruktúr vo vzťahu s možnosťou záchrany vzťahu a sanácie rodiny,
 • v prípade jednoznačného rozhodnutia pre rozvod spoločné plánovanie a stanovenie pravidiel rozvádzajúcich sa partnerov vo vzťahu medzi sebou, ako i k deťom,
 • spracovanie ťažkej životnej situácie rozvodu, prijatie rozvodu, spracovanie odchodu a straty partnera/partnerky,
 • výchovné stratégie vo vzťahu k deťom,
 • dohoda rodičov ohľadom starostlivosti o deti po rozvode a výchovné stratégie vo vzťahu k deťom, rozdelenie financií, voľný čas,
 • práca s negatívnymi emóciami bez prenosu na deti,
 • riešenie konfliktov a predchádzanie vyhroteniu problémov a iné.

U detí bude poradenstvo zamerané najmä na:

 • spracovanie a prijatie situácie v rodine,
 • spracovanie traumy,
 • posilňovanie vzťahu k obom rodičom a iné.