Poradenské Centrum Nádej

Hlavným zameraním PCN je poskytovať odborné služby a poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti. Okrem priamych služieb našim klientkám a klientom sa venujeme i primárnym prevenciám na základných školách a šíreniu osvety a vzdelania v oblasti násilia prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny (napr. pracovníci a pracovníčky prvého kontaktu s obeťou násilia, príslušníci a príslušníčky PZ SR, starostovia a starostky obcí, učitelia a pod.)

Naša činnosť nie je obmedzená len na región Bratislavy. Krízová linka má celoslovenskú pôsobnosť, rovnako ako i naše vzdelávacie aktivity. Väčšina klientok a klientov, ktorí nás osobne navštevujú je z Bratislavského samosprávneho kraja.

Sme akreditované krízové stredisko Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele.

Domáce násilie

OZ Poradenské Centrum Nádej pomáha verejnosti pri formovaní odmietavého postoja k násiliu, mobilizovať ich sily k jeho zvládnutiu a informovať o možnostiach pomoci obetiam násilia. Základným zámerom združenia je priama pomoc rodine ohrozenej násilím, priama pomoc obetiam domáceho násilia a prevencia.

Obetiam domáceho násilia poskytujeme komplexnú starostlivosť a služby.

 • sociálne a sociálno-právne poradenstvo
 • psychologické poradenstvo
 • právne poradenstvo
 • sprostredkovanie ubytovania
 • vypracovanie bezpečného plánu odchodu
 • konkrétnu a praktickú pomoc

Poslaním OZ PCN je zastaviť cyklus domáceho násilia prostredníctvom podporných služieb a osvety tak, aby boli posilnené obete násilia a ich deti v ťažkej životnej situácii. Tieto zámery uskutočňujeme poradenskými službami, svojpomocnými skupinami, krízovou telefonickou linkou, diskusiami s verejnosťou a vzdelávaním odborníčok a odborníkov z iných profesií.

Centrum pre rodiny v kríze

Centrum pre rodiny v kríze poskytuje psychologické poradenstvo rodinám s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji v prípade, ak sa ocitli v kríze pred, počas a po rozvode/rozchode a v prípade, ak vzniká náročná situácia, ktorú nezvláda jeden z rodičov, prípadne obidvaja rodičia alebo dieťa.

Rodinám ponúkame:

 • individuálne psychologické poradenstvo pre rodičov a deti.

U dospelých klientov bude zamerané najmä na:

 • hľadanie zdravých štruktúr vo vzťahu s možnosťou záchrany manželstva a sanácie rodiny,
 • v prípade jednoznačného rozhodnutia pre rozvod spoločné plánovanie a stanovenie pravidiel rozvádzajúcich sa partnerov vo vzťahu medzi sebou, ako i k deťom,
 • spracovanie ťažkej životnej situácie rozvodu, prijatie rozvodu, spracovanie odchodu a straty partnera/partnerky,
 • výchovné stratégie vo vzťahu k deťom,
 • dohoda rodičov ohľadom starostlivosti o deti po rozvode a výchovné stratégie vo vzťahu k deťom, rozdelenie financií, voľný čas,
 • práca s negatívnymi emóciami bez prenosu na deti,
 • riešenie konfliktov, predchádzanie domácemu násiliu.

U detí bude poradenstvo zamerané najmä na:

 • spracovanie a prijatie ťažkej situácie v rodine,
 • posilňovanie vzťahu k obom rodičom.
 • párové poradenstvo pre rodičov
 • rodinnú terapiu zameranú na vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny