Základným zámerom združenia je priama pomoc rodine ohrozenej násilím, priama pomoc obetiam domáceho násilia a prevencia. Pomoc pokrývame poradenskými službami, svojpomocnými skupinami, krízovou telefonickou linkou. Poradenské Centrum Nádej poskytuje odborné poradenstvo pre ľudí, ktorí sa stali obeťou a to ženám, deťom aj mužom.

Obetiam domáceho násilia poskytujeme:

 • sociálne a sociálno-právne poradenstvo
 • psychologické poradenstvo
 • konkrétnu a praktickú pomoc
 • právne poradenstvo
 • sprostredkovanie ubytovania a iné.

 

Sociálne poradenstvo

Pri prvom kontakte sa snažíme s klientkou/klientom  zorientovať v ich situácii a spoločne vypracovať plán pomoci. Spoločne navrhujeme možné intervencie/možnosti riešenia, vysvetľujú sa ich klady, zápory, aký by nasledoval postup, aké sú nevyhnutné kroky a pod. Ďalej:

 • spisovanie návrhov na súdy (návrhy na rozvod, úpravu práv a povinností k maloletým deťom a i.), spisovanie trestných oznámení a iné.
 • sociálne vedenie klientky/ klienta
 • terénna sociálna práca
 • sociálna asistencia, t.j. sprevádzanie klientky/klienta v prípade potreby napr. na súdy, políciu a pod.
 • v prípade potreby distribúcia k ďalším špecialistom (psychológ, psychiater, právnik, lekár a pod.)

Psychologické poradenstvo

 • individuálne psychologické poradenstvo pre ženy (aj mužov)
 • podporné ženské skupiny
 • individuálna práca s dieťaťom
 • výchovné poradenstvo pre rodičov, rozvoj rodičovských zručností
 • posilňovanie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom
 • detské skupiny

Orientačná diagnostika a konzultácie ohľadne:

 • aktuálneho psychického stavu, hĺbky traumy a možné prognózy
 • rodinných vzťahov, vzťahu dieťaťa k rodičom, starým rodičom, súrodencom, resp. k zneužívateľovi v prípadoch sexuálneho zneužívania
 • informácií o rodinnom prostredí – aké formy násilia sa v rodine dejú, ako často, v akej intenzite, ako tým trpí dieťa

 

Poslaním OZ PCN je zastaviť cyklus domáceho násilia prostredníctvom podporných služieb a osvety tak, aby boli posilnené obete násilia a ich deti v ťažkej životnej situácii.