Poradenské Centrum Nádej vzniklo 25.1.1995 ako nadácia pod menom Pomoc ohrozeným deťom. Pôvodnou činnosťou bolo najmä kumulovanie a prerozdeľovanie získaných finančných zdrojov do oblasti prevencie drogových závislostí. V roku 14.7.1997 sa organizácia pretransformovala na občianske združenie a od tohto termínu sa venuje výlučne problematike domáceho násilia a problematickým rozvodovým vzťahom. Zmena činnosti organizácie nastala potom, ako v roku 1997 realizovali spolu s agentúrou FOCUS prieskum životného štýlu obyvateľov a obyvateliek Petržalky. Z tohto prieskumu jasne vyplynulo, že jedným z najzávažnejších problémom v tejto lokalite je násilie – špecificky domáce násilie a preto sa začali orientovať na túto oblasť. Názov Poradenské Centrum Nádej bolo zmenené v roku 2016 z dôvodu rozšírenia činnosti a vyjasnenia cieľových skupín.

Hlavným zameraním PCN je poskytovať odborné služby a poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti. Okrem priamych služieb našim klientkám a klientom sa venujeme prevencii, šíreniu osvety a vzdelania v oblasti násilia prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny (napr. pracovníci a pracovníčky prvého kontaktu s obeťou násilia, príslušníci a príslušníčky PZ SR, starostovia a starostky obcí, učitelia a pod.)

Naša činnosť nie je obmedzená len na región Bratislavy. Krízová linka má celoslovenskú pôsobnosť, rovnako ako i naše vzdelávacie aktivity. Väčšina klientok a klientov, ktorí nás osobne navštevujú je z Bratislavského samosprávneho kraja.

Sme akreditovaní ako Centrum pre deti a rodiny Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele.

Naše hodnoty

 

Práca OZ Poradenské Centrum Nádej je založená na zdieľaní spoločných hodnôt. Naše hodnoty odrážajú to, čomu veríme ako i spôsob ktorým pracujeme. Našimi hodnotami sú:

Odbornosť

Veríme, že je potrebné neustále zvyšovať svoju odbornosť, nakoľko len odborné služby a profesionálny prístup môžu účinne pomôcť ľuďom v núdzi.

Rešpekt

Rešpektujme rozhodnutia našich klientok a klientov. Veríme, že majú právo vybrať si službu, prístup alebo riešenie podľa vlastného uváženia.

Dôvera

Naše služby sú postavené na vzájomnej dôvere medzi nami a našimi klientkami či klientmi. Zachovávame dôvernosť informácii a nespochybňujeme problémy ľudí, ktorí vyhľadajú našu pomoc.

Individuálny prístup

Veríme, že každý človek a každý problém je špecifický a vyžaduje individuálny prístup. Naše služby preto rozširujeme o inovatívne aktivity a snažíme sa hľadať riešenia tam, kde ich iní nevidia.

Spolupráca

Veríme, že účinne sa dám pomáhať len vtedy, ak na riešení participuje multidisciplinárny tím a ak sú do riešenia zapojené rôznorodé inštitúcie. Preto podporujeme sieťovanie odborníkov a odborníčok a medzirezortnú spoluprácu.