Personálne obsadenie

 

Mgr. Adriana Havašováštatutárna zástupkyňa, výkonná riaditeľka, psychologička

email: havasova@centrumnadej.sk

Adriana Havašová ukončila jednoodborové magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala dlhodobý sebaskúsenostný výcvik v hlbinne orientovanej a dynamickej psychoterapii SUR Praha, kurz vo filiálnej terapii, kurz „terapeutická práce s dětmi jako součást výchovného procesu“ , SIPE a EMDR – práca s traumatizovanými a disociovanými pacientmi pomocou krátkej terapie zameranej na riešenie. V roku 2008 absolvovala Medzinárodnú letnú školu psychoterapie Sigmunda Freuda University, Vienna. Má ukončený  kurz v Rorschachovej metóde.   V OZ PCN pracuje od roku 2008 a venuje sa individuálnemu psychologickému poradenstvu, lektorovaniu a školeniu laickej aj odbornej verejnosti, ako aj manažerskej práci v rámci riadenia organizácie.


Mgr. Lucia Stano Šalátová DiS. art- sociálna pracovníčka

email: salatova@centrumnadej.sk

Lucia Stano Šalátová vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Je absolventkou Štátneho Konzervatória v Bratislave kde získala vyššie odborné vzdelanie terciárne ISCED 5B s titulom DiS. art.

V minulosti pracovala ako terénna sociálna pracovníčka s ľuďmi, ktorí užívajú drogy, pracujú pouličnom v sex-biznise a tiež mladými ľuďmi. V súčasnosti vykonáva v OZ PCN sociálne poradenstvo, preventívnu a osvetovú činnosť týkajúcu sa domáceho násilia a iné odborné činnosti týkajúce sa práce s ľuďmi a koordinácie projektov. Počas štúdia aj po ňom prešla mnohými vzdelávaniami a seminármi zameraných na prácu s ľuďmi- sebaskúsenostný tréning Open Senses (Litva), Krízová intervencia, Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie a iné.


Mgr. Katarína Lukáčová- psychologička

email: lukacova@centrumnadej.sk

Katarína Lukáčová absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala s deťmi v oblasti alternatívneho školstva, s deťmi s narušenou vzťahovou väzbou v detskom domove, venovala sa deťom so špeciálnymi potrebami, dlhodobo tiež poskytuje poradenstvo rodičom v oblasti výchovy a prístupu k deťom. Absolvovala rôzne vzdelávania v oblasti nenásilnej, rešpektujúcej komunikácie medzi deťmi a dospelými, dlhodobý výcvik v nedirektívnej terapii hrou a filiálnej terapii (tréning rodičovských zručností).

V OZ PCN pracuje s deťmi v terapeutickej herni a poskytuje individuálne psychologické poradenstvo pre deti a ich rodičov.


Mgr. Soňa Ciranovápsychologička

e-mail: ciranova@centrumnadej.sk

Soňa Ciranová vyštudovala jednoodborové magisterské štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Má ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik vychádzajúci z hlbinného smeru a existencializmu Gestalt psychoterapiu. Absolvovala viaceré kurzy z relaxačných techník a hypnózu, taktiež viaceré projektívne psychodiagnostické metódy. Pracovne sa venuje individuálnej psychoterapii a poradenstvu. Zaujíma sa o psychosomatiku.


Dott.ssa Mag. Anna Petra Štermenská- psychologička

e-mail: stermenska@centrumnadej.sk

Anna Petra Štermenská vyštudovala jednoodborové magisterské štúdium psychológie na Pontificia Facoltá di Scienze dell´Educazione „Auxilium“ v Ríme. Celý profesijný život sa venuje poradenskej psychológii s dôrazom na výchovné problémy. Fokalizovanie je najmä na vzťahové problémy detí a podporu zdravého sociálneho vývinu detí. Na Slovensku absolvovala kurz Filiálnej terapie, Medzinárodnú letnú školu psychoterapie Sigmunda Freuda University, Vienna, a v Taliansku viaceré odborné  semináre a workshopy ohľadom danej problematiky.


Mgr. Katarína Čierna – sociálna pracovníčka 

e-mail: cierna@centrumnadej.sk

Katarína Čierna ukončila magisterské štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. V OZ POD pôsobila od roku 2008 ako dobrovoľníčka pri vedení preventívnych programov na základných školách a detských skupín v OZ PCN. V súčasnosti sa venuje predovšetkým sociálno-právnemu  poradenstvu pre týrané ženy, pokračuje v práci s deťmi v rámci skupinových aktivít a vedie súčasný dobrovoľnícky tím. Rovnako je koordinátorkou niekoľkých projektov.


Mgr. Kristína Mózešová, PhD. – sociálna pracovníčka

e-mail: mozesova@centrumnadej.sk

Kristína Mózešová absolvovala vysokoškolské štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite, postgraduálne štúdium v supervízii a psychoterapii. Od roku 2003 pracuje v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Primárne sa zameriava na prácu s rodinami v kolíznych životných situáciách, aktívne pôsobí ako supervízorka a lektorka v rámci vzdelávania supervízorov.


Mgr. Beáta Piliarová – psychologička

e-mail: piliarova@centrumnadej.sk

Beáta Piliarová vyštudovala jednoodborové magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala s rodinami a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so závislými ľuďmi a s témou domáceho a rodovo podmieneného násilia. Aktuálne sa v PCN venuje individuálnemu psychologickému poradenstvu. V súčasnosti je frekventantkou v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku Gestalt psychoterapie a v EMDR výcviku.


PhDr. Jana Štúrová, PhD (2017). – zakladateľka, čestná predsedníčka

Jana Štúrová bola zakladateľkou občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom a čestnou predsedníčkou. Dlhé roky tu viesla svojpomocnú skupinu žien a pracovala ako supervízorka. Supervízii sa venovala aj v rámci Slovenska, napr. v krízových centrách a poradniach pre ženy. Pracovala ako súkromná psychoterapeutka, jej teoretickým východiskom bola psychoanalýza a hlbinne orientovaná psychológia. Pôsobila ako akreditovaná  výcviková lektorka Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie. Oblasťou jej odborného záujmu bola práca s rodinami, s rizikovou mládežou a psychoterapia pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.