Personálne obsadenie

      Mgr. Adriana Havašováštatutárna zástupkyňa, výkonná riaditeľka, psychologička

email: havasova@centrumnadej.sk

Adriana Havašová ukončila jednoodborové magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala dlhodobý sebaskúsenostný výcvik v hlbinne orientovanej a dynamickej psychoterapii SUR Praha, kurz vo filiálnej terapii, kurz „terapeutická práce s dětmi jako součást výchovného procesu“ , SIPE a EMDR – práca s traumatizovanými a disociovanými pacientmi pomocou krátkej terapie zameranej na riešenie. V roku 2008 absolvovala Medzinárodnú letnú školu psychoterapie Sigmunda Freuda University, Vienna. Má ukončený  kurz v Rorschachovej metóde.   V OZ PCN pracuje od roku 2008 a venuje sa individuálnemu psychologickému poradenstvu, lektorovaniu a školeniu laickej aj odbornej verejnosti, ako aj manažerskej práci v rámci riadenia organizácie.


Mgr. Dana Semanová psychologička

email: semanova@centrumnadej.sk

Dana Semanová vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor psychológia. V minulosti pracovala ako psychologička na onkologickom oddelení, s drogovo závislými osobami a  so stredoškolskou mládežou. V OZ PCN sa venuje psychologickému poradenstvu. Je účastníčkou dlhodobého  certifikovaného výcviku v dynamickej psychoterapii – momentálne navštevuje supervíznu časť.


 

Mgr. Lucia Stano Šalátová DiS. art- sociálna pracovníčka

email: salatova@centrumnadej.sk

Lucia Stano Šalátová vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Je absolventkou Štátneho Konzervatória v Bratislave kde získala vyššie odborné vzdelanie terciárne ISCED 5B s titulom DiS. art.

V minulosti pracovala ako terénna sociálna pracovníčka s ľuďmi, ktorí užívajú drogy, pracujú pouličnom v sex-biznise a tiež mladými ľuďmi. V súčasnosti vykonáva v OZ PCN sociálne poradenstvo, preventívnu a osvetovú činnosť týkajúcu sa domáceho násilia a iné odborné činnosti týkajúce sa práce s ľuďmi a koordinácie projektov. Počas štúdia aj po ňom prešla mnohými vzdelávaniami a seminármi zameraných na prácu s ľuďmi- sebaskúsenostný tréning Open Senses (Litva), Krízová intervencia, Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie a iné.


Mgr. Mária Gajarská – psychologička

email: gajarska@centrumnadej.sk

Mária Gajarská vyštudovala psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Absolvovala viacero workshopov a kurzov zameraných na prácu s deťmi a adolescentmi, dospelými klientkami a klientmi v poradenskom procese, kurz hipoterapie a dlhodobý výcvik v Terapii hrou. Aktuálne je účastníčkou dlhodobého výcviku v psychoterapii a poradenstve podľa C. Rogersa v Prahe a tiež je vo výcviku Rodinnej terapie.

V minulosti pracovala s deťmi a adolescentmi v liečebno – výchovnom sanatóriu a v detskom domove a ako dobrovoľníčka v hipoterapeutickom centre. V OZ PCN sa zameriava na prácu s deťmi. Poskytuje individuálne psychologické poradenstvo pre deti a ich rodičov a vedie skupiny v rámci detského programu.


Mgr. Katarína Čierna – sociálna pracovníčka (materská dovolenka)

email: cierna@centrumnadej.sk

Katarína Čierna ukončila magisterské štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. V OZ POD pôsobila od roku 2008 ako dobrovoľníčka pri vedení preventívnych programov na základných školách a detských skupín v OZ PCN. V súčasnosti sa venuje predovšetkým sociálno-právnemu  poradenstvu pre týrané ženy, pokračuje v práci s deťmi v rámci skupinových aktivít a vedie súčasný dobrovoľnícky tím. Rovnako je koordinátorkou niekoľkých projektov.


PhDr. Jana Štúrová, PhD (2017). – zakladateľka, čestná predsedníčka

Jana Štúrová bola zakladateľkou občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom a čestnou predsedníčkou. Dlhé roky tu viesla svojpomocnú skupinu žien a pracovala ako supervízorka. Supervízii sa venovala aj v rámci Slovenska, napr. v krízových centrách a poradniach pre ženy. Pracovala ako súkromná psychoterapeutka, jej teoretickým východiskom bola psychoanalýza a hlbinne orientovaná psychológia. Pôsobila ako akreditovaná  výcviková lektorka Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie. Oblasťou jej odborného záujmu bola práca s rodinami, s rizikovou mládežou a psychoterapia pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.