Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín

 

Výška projektového grantu: 84 891 Eur

 

Zámerom projektu je zvyšovanie povedomia a informovanosti starších ľudí, detí a iných znevýhodnených skupín, zachytenie nových prípadov domáceho násilia a poskytovanie odborného poradenstva.

Projekt bol zameraný na seniorov, ktorí môžu byť obeťami domáceho násilia, alebo môžu identifikovať vo svojom okolí staršieho človeka, ktorý môže byť obeťou domáceho násilia a nemusí si vedieť pomôcť sám, nakoľko môže byť izolovaný od okolia, odkázaný na pomoc iných, alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav a pod. Sekundárne sme zapojili mladú generáciu a iné znevýhodnené skupiny, ako potenciálne obete násilia zo strany rodičov alebo svojho okolia.

Projekt sme otvorili tlačovou konferenciou v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja. Počas trvania projektu sme sa zamerali na realizovanie osvetovej a informatívnej kampane v kluboch seniorov, denných centrách pre seniorov a domovoch sociálnych služieb. Diskusné prednášky sme robili nie len pre seniorov, ale aj pre zamestnancov/kne domovov sociálnych služieb, ktorí/é so seniormi pracujú. Na besedách sa zúčastnili psychologičky, sociálne pracovníčky, ošetrovatelia/ky a pod.  Hlavnými témami bolo: ako rozoznať domáce násilie, čo spadá pod domáce násilie, ako ho riešiť, ako sa v prípade domáceho násilia postupuje a tiež psychológia obete. Počas besied, ale najmä po nich sme s účastníčkami a účastníkmi preberali ich osobné skúsenosti, prípady z okolia a dohadovali sme si konzultácie u nás v centre. Najčastejšími témami, s ktorými sme sa stretávali boli majetko-právna otázka, prepisovanie nehnuteľností a strata ubytovania, zastrašovanie, používanie fyzických trestov a iné.

Počas realizácie jeho aktivít  sme prišli k záveru, že sieť pomoci pre seniorov je ešte užšia ako sme predpokladali a pomoc napr. pre ležiacich seniorov, ktorí sú obeťami DN je veľmi obmedzená, takmer nulová. Veľmi si vážime nadviazanú spoluprácu s klubmi seniorov, ale aj DSS, kde sme prišli k veľa užitočným radám a podnetom, ktoré sme začali konzultovať a riešiť. Projekt bol výnimočný najmä tým, že sme mali možnosť podchytiť veľmi zraniteľnú klientelu so špecifickými potrebami a problémami, ktoré ich stav/situácia prináša. Zároveň sme ako jedna z mála organizácií vytvorili niekoľko tlačených materiálov, na ktoré máme najmä pozitívne ohlasy či už zo strany špecifických skupín ale aj pracovníkov/čok z iných pomáhajúcich profesií. Jednak to boli materiály pre seniorov, jednak veľmi úspešná preventívna brožúra pre mladé dievčatá s pracovným názvom „Princeznovský manuál“.

Počas trvania projektu sme realizovali aj kampane „Stop násiliu“.  Časť kampane bola zameraná a materské, základné a stredné školy, kde sme motivovali študentov a študentky aby sa svojimi výtvarnými dielami zapojili do kampane s rôznymi témami.

Názvy tém kampaní:

  1. Šťastný domov bez bitiek
  2. Potrebujeme domov bez násilia
  3. Domov má byť bezpečné miesto pre všetkých

Táto kampaň bola podporená informačnými letákmi a materiálmi, ktoré sme distribuovali do inštitúcií prvého kontaktu (miestne úrady, ÚPSVaR, čakárne lekárov, polícia a pod.). Každá z troch kampaní vyvrcholila tematickou vernisážou vytvorenou výtvarnými dielami detí zo základných, stredných, ale aj materských škôl z Bratislavského samosprávneho kraja. Posledná kampaň bola zároveň aj zatváracou konferenciou projektu. Na školách prebiehali preventívne aktivity pre študentov a študentky.

Letáky a brožúry, ktoré sme dali vďaka projektu vytlačiť. Teraz s nimi pracujeme na besedách pre seniorov, roznášame ich na prvokontaktné inštitúcie.

 

 

 

Zopár fotiek z vernisáže a diela:

 

 

 

V budúcnosti plánujeme v  aktivitách projektu pokračovať, ale chceli by sme sa zamerať na konkrétnejšie požiadavky, ktoré nám špecifikovali v domovoch sociálnych služieb pre seniorov a v kluboch seniorov. Práca so seniormi si vyžaduje veľa špecifických zručností, než si vyžaduje práca s ľuďmi v produktívnom veku, či deťmi. Vyšším vekom sa často pridružujú iné problémy, ako napríklad psychiatrické ochorenia, neschopnosť pohybu, odkázanosť na pomoc iných, sociálna izolácia a iné. Práve tieto špecifiká je nutné pomenovať a zapracovať do systému pomoci. Tiež vyškoliť personál v DSS a scitlivieť ich na tému násilia páchaného na senioroch.  čo sa týka preventívnych aktivít na školách a robenie regionálnych kampaní, tak v tom plánujeme pokračovať, nakoľko sa nám osvedčili aj v minulosti a sú súčasťou našich aktivít.

 

 

Informatívno- preventívna kampaň pre seniorov/ky počet klubov seniorov a domovov sociálnych sociálnych služieb kde bol realizovaný preventívny a vyhľadávací program 34
počet novo zachytených prípadov DN 42
počet rozdaných letákov pre seniorov 5800
Kampaň „Stop násiliu“ počet vernisáži a kampaní 3
počet rozdaných letákov pre ľudí prvého kontaktu 8 000
počet zachytených prípadov počas preventívnych aktivít na školách 33
Poskytovanie porad. Služieb pre obete DN počet klientov, ktorým bola posyktnutá pomoc a poradenstvo v rámci problematiky DN- okrem žien a ich detí, ktoré sú obeťami partnerského násilia 81
počet konzultácií 240

 

 

Viac v článku:

http://www.vlada.gov.sk/vernisaz-detskych-kresieb-na-temu-stastneho-domova-%E2%80%93-vo-stvrtok-9-aprila/

http://www.banm.sk/data/att/5170.pdf

 

Projektová zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1403721&l=sk

 

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Program SK09- Domáce a rodovo podmienené násilie: „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“