Asistovaný kontakt nariaďuje súd v prípadoch, kde existuje vážna obava, že by pri styku rodiča s deťmi mohlo dochádzať k nevhodnému pôsobeniu rodiča na deti, prípadne styk rodiča s dieťaťom nebol dlho realizovaný. V takýchto prípadoch zaviaže súd rodičov k realizácii asistovaného kontaktu, t.j. k stretávaniu sa pod dohľadom odborného personálu. Stretnutia rodiča s dieťaťom sa následne dejú na určitý čas v priestoroch našej „herne“. Následne po uplynutí vopred stanovenej doby na stretávanie, zhodnotíme proces a informujeme  súd o priebehu asistovaných kontaktov.

V prípade nevhodného správania a vplyvu rodiča na dieťa, nedodržiavania podmienok, na ktorých sa s rodičom vopred dohodneme, môžeme priebeh asistovaných stretnutí ukončiť z našej strany, o čom oboznámime súd.

Asistovaný konkakt realizujeme max. 90 minút vo frekvencii 1x/týždenne po dobu, ktorú vopred dohodneme. Asistované stretnutia prebiehajú v bežnom pracovanom čase organizácie po dohode s rodičmi maloletého dieťaťa, neprebiehajú počas víkendov.

V prípade záujmu o realizáciu asistovaného styku v našom zariadení požiadajte vašu kolíznu opatrovníčku o písomné preverenie našich personálnych a časových kapacít.